Minh Cung Truyện


[Hậu cung thời Minh]

Do tác giả tham khảo lịch sử và bổ sung cho phù hợp cốt truyện

Chính thất: Hoàng hậu

Phi tử:


Chính nhất phẩm: Hoàng Quý phi

Tòng nhất phẩm: Quý phi

Chính nhị phẩm: Phi (dùng mỹ hiệu để xưng, ví dụ Thần phi, Thuận phi, Khang phi, Chiêu phi,...)

Tòng nhị phẩm: Tần (dùng các mỹ hiệu để xưng, ví dụ: Trang tần, Hòa tần, Hy tần,...)

Tần ngự:

Chính tam phẩm: Tiệp dư


Tòng tam phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung

Chính tứ phẩm: Quý nhân

Chính ngũ phẩm: Mỹ nhân

Chính lục phẩm: Tài nhân

Chính thất phẩm: Tuyển thị

Chính bát phẩm: Thục nữ


*Lưu ý:

- Truyện có nhiều chỗ còn ban phẩm vị sai so với thực tế.

- Thực ra năm Gia Tĩnh thứ 10, vua mới lập thêm Cửu tần (chín tước tần), thế nhưng trong truyện thì trước năm này, nhân vật Văn Ngọc Hiểu đã được ban tước Cung tần (Văn Cung tần).

- Số người hạn định là do tác giả tham khảo các đời vua trước để xếp. Hạm chính nhất, tòng nhất là tham khảo thời Thanh để xếp.

- Xem thêm bài Minh Triều Tần Phi trong [Cổ Đại - Cung Đấu] Minh Triều Tinh Hoa Văn Hóa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Minh Cung Truyện